Daňová kontrola pochybenia nezistila

11.08.2021

V uplynulých dňoch sa uskutočnila kontrola Daňového úradu Trenčín zameraná na spoločnosť Spartak Myjava, a. s., ktorá je spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta Myjava.

Kontrolóri sa v rámci nej zaoberali preverovaním obstarania športových potrieb v rokoch 2019 a 2020 a ich následného využitia v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov.

Správca dane z predložených dokladov zistil, že mesto Myjava poskytuje spoločnosti Spartak Myjava dotácie na podporu telesnej kultúry a športu obyvateľov mesta a na podporu futbalových klubov mesta. Poskytnuté dotácie spoločnosť využíva na nákup športových potrieb, nápojov, stravy, či zabezpečenie ubytovania...

Daňový úrad vo svojej správe z kontroly z 10. augusta 2021 konštatuje, že tieto dotácie spoločnosť účtuje do výnosov na účet 648 - Ostatné výnosy a tie sú súčasťou základu dane z príjmov právnickej osoby za roky 2019 a 2020. A ďalej uvádza, že výdavky na športové potreby a potreby športovcov boli vynaložené v súlade s podmienkami poskytnutých dotácií a v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Na základe zistených skutočností a predložených dokladov správca dane nezistil porušenie zákona o dani z príjmov v súvislosti s nákupom a využívaním športových potrieb u daňového subjektu.

ilustračné foto: pexels.com