Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Spartaka Myjava

20.06.2022

Akcionári spoločnosti Spartak Myjava a. s. sa zídu na rokovaní v stredu 22. júna 2022 o 15.30 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava.

V súlade s ustanovením čl. V písm. A/bod 2. Stanov spoločnosti Spartak Myjava a. s. pozýva predstavenstvo spoločnosti všetkých akcionárov na rokovanie riadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 22. 6. 2022 o 15.30 h v zasadačke Mestského úradu Myjava na Námestí M. R. Štefánika 560/4. Prezentácia akcionárov sa začne o 15.00 h v miestnosti rokovania riadneho Valného zhromaždenia. Program rokovania je nasledovný:

  1. Otvorenie
  2. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
  3. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti za rok 2021
  4. Predloženie účtovnej závierky za rok 2021 a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021
  5. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2021, jej stanovisko k účtovnej závierke za rok 2021 a k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021
  6. Schvaľovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2021
  7. Rôzne
  8. Záver

V Myjave, 20. 5. 2022

Ing. Peter Halabrín